C.B.S.E. SYLLABUS 2020-21

IX MATHS

IX SOCIAL SCIENCE

IX ENGLISH 

IX SCIENCE

 IX HINDI A

X MATHS

X SOCIAL SCIENCE

X ENGLISH 

X SCIENCE

X HINDI A

XI HINDI CORE

XI HINDI ELECTIVE

XI  ENGLISH

CORE

XI ENGLISH

ELECTIVE

XI

ACCOUNTANCY

XI BIOLOGY

XI BUSINESS STUDIES

XI 

CHEMISTRY

XI COMPUTER

SCIENCE

XI

ECONOMICS

XI GEOGRAPHY

XI HOME SCIENCE

XI 

INFORMATIC

PRACTICE

XI

MATHS

XI

PHYSICAL

 EDUCATION

XI PHYSICS

XI POLITICAL SCIENCE

XI 

PSYCHOLOGY

XII HINDI CORE

XII HINDI ELECTIVE

XII

ACCOUNTS

XII

ENGLISH

ELECTIVE

XII

ACCOUNTS

XII

BIOLOGY

XII

BUSINESS STUDIES

XII 

CHEMISTRY

XII COMPUTER

SCIENCE

XII

ECONOMICS

XII GEOGRAPHY

XII HOME SCIENCE

XII

INFO

PRACTICE

XII

MATHEMATICS

XII

PHYSICAL 

EDUCATION

XII PHYSICS

XII

 POLITICAL SCIENCE

XII

PSYCHOLOGY